Genel Bilgi

KSS Raporu – Şirketlerin Tanımı, Anlamı, Faydaları ve Örnekleri

CSR raporunun tanımı nedir? Özellikleri nelerdir ve neden önemlidir? Bunu yapan şirketlerin hangi örnekleri var?

KSS veya Sürdürülebilirlik Raporunun Tanımı Nedir?

KSS, kurumsal sosyal sorumluluk veya sürdürülebilirlik raporu, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk eylemlerini ve sonuçlarını paylaşmak amacıyla yayınladığı periyodik (genellikle yıllık) bir rapordur.

Rapor, bilgi kuruluşlarının sosyal ve çevresel alanlardaki taahhütleri ve eylemlerine ilişkin iletişim kararlarını sentezliyor ve kamuoyuna duyuruyor. Kuruluşlar bunu yaparak paydaşların (yani faaliyetleriyle ilgilenen tüm tarafların) sürdürülebilir kalkınma ilkelerini günlük operasyonlarına nasıl entegre ettikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Bir KSS Raporunun Amacı Nedir?

Bir KSS veya sürdürülebilirlik raporunun temel amacı kuruluşların faaliyetlerinin şeffaflığını arttırmaktır. Hedef iki yönlüdür:

Bir yandan, KSS raporları şirketlerin faaliyetlerinin çevre, toplum ve ekonomi (ünlü üçlü sonuç) üzerindeki etkisini ölçmelerine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede şirketler, süreçlerini iyileştirmelerine, toplumda ve dünyada daha olumlu bir etki yaratmalarına yardımcı olacak doğru ve anlaşılır verilere ulaşabiliyor.

Öte yandan, bir KSS veya sürdürülebilirlik raporu aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilir kalkınma ve KSS ile ilgili hedeflerinin neler olduğunu paydaşlarıyla dışarıdan iletişim kurmalarına da olanak tanır. Bu, diğer ilgili tarafların yanı sıra çalışanlar, yatırımcılar, medya, STK’lar gibi paydaşların şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini daha iyi tanımasına ve daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Bu kararlar, bir işletmeye yatırım yapmaktan, ürünlerini satın almaktan, olumlu (veya olumsuz) yorumlar yazmaktan, bir kuruluşun niyet veya eylemlerine karşı sokaklarda protesto yapmaktan yayılabilir…

KSS Raporunun Resmi ve Basit Tanımı

Küresel Raporlama Girişimi’ne göre bir KSS raporu şu şekilde tanımlanabilir:
“Sürdürülebilirlik raporu, bir şirket veya kuruluşun günlük faaliyetlerinin neden olduğu ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler hakkında yayınladığı bir rapordur. Sürdürülebilirlik raporu aynı zamanda kuruluşun değerlerini ve yönetim modelini de sunar ve stratejisi ile sürdürülebilir küresel ekonomiye olan bağlılığı arasındaki bağlantıyı gösterir.”

KSS Raporlaması Neden Önemlidir? Sürdürülebilir Uygulamaları Paylaşmanın Faydaları Nelerdir?

Yukarıda tartışıldığı gibi, KSS ve sürdürülebilirlik raporları hem iç hem de dış hedeflere ulaşmak için kullanılabilir.

Sürdürülebilirlik Raporunun Şirket İçi Organizasyonel Faydaları

Dahili olarak konuşursak, KSS raporları önemlidir çünkü şirketlerin operasyonlarının çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkisini tahmin etmelerine olanak tanır. Sürdürülebilirlik raporu için toplanan (veya basitçe toplanan) (sözde) ayrıntılı ve anlamlı veriler sayesinde şirketler, operasyonlarını iyileştirme ve operasyonel maliyetleri azaltma şansına sahip oluyor. Enerji tüketimlerini optimize etmek ve azaltmak için daha hazırlıklı olmakla kalmıyorlar; atık döngülerinin gözden geçirilmesi sonucunda ürün inovasyon stratejileri veya döngüsel ekonomi fırsatları bulunabilir.

Aynı zamanda bu verilerin toplanması farklı departmanların ortak çalışmasını gerektirmektedir. Yaratılan abartılı reklamın bir sonucu olarak, çalışanlar genellikle şirketin KSS ve sürdürülebilirliğe odaklandığı konusunda daha bilinçli hale geliyor ve bu da onları gururlandırıyor; çalışanların elde tutulmasının artması ve cironun (ve maliyetlerin) azalması. İşveren markası için iyi bir haber.

Sürdürülebilirlik Raporunun Dış Organizasyonel Faydaları

Dış faydalar söz konusu olduğunda, bir KSS ve sürdürülebilirlik raporu şirketlerin ilgili taraflarla daha iyi etkileşim kurmasına yardımcı olabilir. Paydaşların kurumun kısa, orta ve uzun vadeli proje kararları hakkında bilgilendirilmesiyle şirketlerin hangilerinin olumlu finansal çıktılara sahip olabileceği daha iyi anlaşılabilir.

Örneğin, bir sürdürülebilirlik raporu, paydaşların, bir şirketin çevresel tehlikenin olumsuz etkilerini en aza indirmeye olumlu katkıda bulunup bulunmadığının veya yalnızca yöneticileri ve yatırımcıları için kârı artırmaya mı odaklandığının farkına varmasına yardımcı olur. Sessizlik aynı zamanda bir iletişim yoludur ve eğer bir sürdürülebilirlik raporu bulunamazsa, insanların az önce bahsettiğimiz ikinci seçeneğe odaklanma ihtimali yüksektir.

Bu şekilde tüketiciler, sürdürülebilir palm yağı tedarik ederek orangutanları koruyan bir markadan mı, yoksa çevreye çok az zarar veren ve adil ücretler ödeyerek yerel olarak kıyafet üreten bir markadan mı satın almak istediklerine karar verebilecekler. Yatırımcılar, şirketlerin iklim değişikliğinin sonuçlarıyla yüzleşmeye karşı daha dirençli olup olmadıklarını tahmin edebilir ve onlara yatırım yapıp yapmamaya karar verebilir. Gazeteciler, mikroplastik kirliliği veya okyanus asitlenmesi gibi konularda öncülük eden şirketlerin en iyi örnek uygulamalarını paylaşabilirler. STK’lar baskı uygulayabilir, sorumsuz uygulamaları ortaya çıkarabilir…

KSS Raporları Zorunlu mudur?

Tüm şirketlerin kendi KSS veya sürdürülebilirlik raporlarını hazırlaması (en azından şimdilik) zorunlu değildir. Ancak Avrupa Birliği’nin 2014/95 sayılı direktifi, büyük şirketlerin nasıl faaliyet gösterdikleri ve sosyal ve çevresel zorlukları nasıl yürüttükleri hakkında finansal olmayan bazı bilgileri açıklamalarını talep ediyor. Bu, büyük kamu çıkarına sahip kuruluşların finansal olmayan bilgileri açıklamasının zorunlu olduğu anlamına gelir.

Özellikle, bu kuruluşların çevresel, sosyal ve personel konularını nasıl ele aldıklarına dair fikir vermeleri zorunludur. Çeşitlilik ve katılım, insan haklarına saygı ve işletmelerde ve değer zincirlerinde yolsuzluk ve rüşvete karşı mücadele de bağlamsallaştırılması gereken konulardır. Sonuç olarak, izlenen politikalar ve bunların sonuçları hakkında spesifik kurumsal verilerin sağlanması gerekmektedir. Belirlenen temel organizasyonel riskler ve bunların nasıl yönetildikleri, kullanılan mali göstergelerle birlikte sunulmalıdır.

Bu tür bilgiler tüketicilerin, yatırımcıların, politika yapıcıların ve diğer paydaşların büyük şirketlerin finansal olmayan performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olmakta ve kuruluşları beklentilere uygun sürdürülebilir iş stratejileri geliştirmeye teşvik etmektedir.

Daha önce bahsedilen faydalar nedeniyle birçok şirket KSS ve sürdürülebilirlik bilgilerini raporlamayı tercih ediyor. Peki neyi veya nasıl rapor edeceklerini nasıl biliyorlar?

Sürdürülebilirlik Raporunda Neler Yer Alır?

Sürdürülebilirlik raporu tasarlama konusunda herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Bazı (orta-büyük) kuruluşlar sertifikasyonla birlikte standartlaştırılmış bir rapor yazmayı tercih ederken, diğerleri bunun yerine serbest stilde bir sürdürülebilirlik raporu yazmayı tercih ediyor. Her iki durumda da, bir sürdürülebilirlik raporunda sıklıkla yer alan bilgiler şunlardır:

1. Sürdürülebilirlik raporunun arkasındaki vizyonu ve etkenleri kısaca tanıtan bir CEO beyanı;

2. Kuruluşun yönetişim yapısının ve iş modelinin sunumu;

3. Sürdürülebilirlik bağlamı, yani pazar ve endüstri düzeyinde neler olduğunu açıklayan bir tür SWOT analizi;

4. SWOT analizinden esinlenerek, kuruluşun ana olumsuz etkilerini ve iş risklerini belirlemek için bir etki değerlendirmesi yapılabilir (bu değerlendirmede ilerlemeyi ölçecek göstergeler de tanımlanır);

5. Kuruluşun ana paydaşlarının ve onları en çok endişelendiren konuların belirlenmesi;

6. Kuruluşun (4) ve paydaşların (5) temel endişelerinin öncelikler olarak belirlendiği bir önceliklendirme analizi;

7. Temel göstergeler ve ölçümler yoluyla, zaman içindeki ilerlemenin paylaşıldığı, zaman içindeki performansa genel bir bakış;

8. Sürdürülebilirlik stratejisinin çalışanları çalışmaya nasıl daha motive kıldığına, yatırımcıların yatırım yapmaya daha istekli olmasına veya STK’ların stratejik projelerde işbirliği yapmasına nasıl yardımcı olduğuna dair bazı hikayeler ve ilgi çekici resimler;

Standartlaştırılmış Vs. Kişiselleştirilmiş KSS Raporları: Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Yazılır?

Şirketlerin KSS ve sürdürülebilirlik politikalarını hem şirket içinde hem de hepsinden önemlisi şirket dışında paylaşmanın yollarından biri güçlü standartlara uymak ve ISO 26000, Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Entegre Raporlama, B-Corp Sertifikasyonu veya FTSE4GOOD Endeksi. Talep ettikleri gerçekten etkili değişiklikler ve ortaya çıkan itibar açısından harikalar. Bununla birlikte, bazen sürdürülebilirlik raporu olarak da kullanılan bu sertifikaları almak için sunulan sürdürülebilirlik kanıtı veya raporu genellikle çok uzun ve kapsamlıdır ve bu nedenle, sürdürülebilirlik uygulamalarını, çevreyle ilgili endişeleri olan sıradan tüketicilerle paylaşmanın en iyi yolu olmayabilir. Sürdürülebilirliğin öne çıkan bazı noktalarını öğrenmek istiyorum.

Bu şekilde kuruluşların benimseyebileceği bir diğer yaklaşım ise kişiselleştirilmiş bir sürdürülebilirlik raporu şablonu oluşturmaktır. Bu şekilde paydaşlarına sürdürülebilirlik stratejilerinin öne çıkan noktaları hakkında bilgi verebilir, ilgili riskler ve fırsatlar, yürütülen politikalar ve şu ana kadar elde edilen sonuçlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirler. Bununla birlikte, herhangi bir spesifik yapıya saygı göstermediği için bu yaklaşımın, okuyucuların kendilerine sunulan bilgi konusunda daha eleştirel davranması gibi bir dezavantajı vardır.

Çünkü şirketler, rakamları nasıl elde ettiklerini göstermeden veri sunuyorlarsa veya küresel bir stratejiye entegre edilmemiş gibi görünen rastgele çevre dostu girişimlerden bahsediyorlarsa, KSS ve sürdürülebilirlik kaygıları olduğunu göstermeye çalışıyor olabilirler. aslında çoğunlukla gösteriş yapıyorlar ve çevreyi kirletiyorlar.

Bununla karşı karşıya kalan birçok şirket her iki türde de rapor hazırlıyor. Örneğin aşağıdaki yönergeleri takip ederek standartlaştırılmış bir rapor yazarlar: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (sürdürülebilir kalkınma hedefleri) ile entegre küresel raporlama girişimi. Bitirdikten sonra bu uzun raporların ana noktalarını çıkarıyorlar ve sürdürülebilirlik uygulamalarının reklamını yapacakları ilgi çekici bir tasarım oluşturuyorlar. Bazı durumlarda, en meraklı kişiler kısa KSS raporunda, onları uzun raporun çevrimiçi sürümüne yönlendiren bağlantılar bulabilirler; bu, bir kuruluşun belirli eylemlerini, verilerini veya süreçlerini daha derinlemesine incelemeye olanak sağladığı için olumludur.

İyi KSS Raporlarına Sahip Şirket Örnekleri

Aşağıda listelenen KSS veya sürdürülebilirlik raporlarından bazılarının başka bir sekmede açılmayacağını lütfen unutmayın. Bunun yerine tarayıcınızın indirilenler klasörüne kaydedilecekler. Aşağıda listelenen markalarla hiçbir ortaklığımız yoktur; yalnızca sürdürülebilirlik raporlarının kaliteli olduğunu düşünüyoruz ve bunları öğrenilecek ve ilham alınacak en iyi örnek uygulamalar olarak değerlendiriyoruz.

GRI veya BCorp sertifikasına sahip kuruluşlara baktığınızda, onların web sitelerinde de çok güzel sürdürülebilirlik raporu örnekleri bulacaksınız.

CSR raporu tanımı, CSR raporunun faydaları ve CSR örnekleri hakkında Shutterstock için görsel kredileri

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button