Genel Bilgi

Kurumsal Yönetim: Amaç, Örnekler, Yapılar ve Faydalar

teriminin iş dünyasındaki anlamını merak mı ediyorsunuz? Aşağıda tüm resmi tanımlarını, bunun neden önemli olduğunu ve etkili bir kurumsal yönetim stratejisi oluşturmak için hangi eylemleri gerçekleştirebileceğinizi bulabilirsiniz.

İşletmelerde Kurumsal Yönetim Tanımları

İşletmelerde Kurumsal Yönetimin Basit Tanımı

İş bağlamında kurumsal yönetim, şirketlerin yönetildiği kurallar, uygulamalar ve süreçler sistemlerini ifade eder. Bu şekilde belirli bir şirketin izlediği kurumsal yönetim modeli, hak ve sorumlulukların organizasyondaki tüm katılımcılara dağıtılmasıdır.

Yönetişim, bir kuruluştaki herkesin uygun ve şeffaf karar alma süreçlerini takip etmesini ve tüm paydaşların (hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğerleri) çıkarlarının korunmasını sağlar.

İşletmelerde Kurumsal Yönetimin OECD Resmi Tanımı

Kurumsal yönetimin amacı, uzun vadeli yatırımı, finansal istikrarı ve iş bütünlüğünü teşvik etmek için gerekli olan güven, şeffaflık ve hesap verebilirlik ortamının oluşturulmasına yardımcı olmak, böylece daha güçlü büyümeyi ve daha kapsayıcı toplumları desteklemektir.

Günümüzde Kurumsal Yönetim – Ne Anlama Geliyor?

kurumsal-yönetim-iş

Kurumsal Yönetim, yatırımcıların yatırımlarından adil bir getiri elde etmelerini sağlama yöntemiyle ilgilenir. Kurumsal Yönetimde, etkili stratejik kararlar alma konusunda şirket sahiplerinin (hissedarlar) ve yöneticilerin (yönetim kurulunun) rolleri arasında açık bir ayrım vardır.

Günümüzün piyasa odaklı ekonomisinde ve küreselleşmenin etkisiyle kurumsal yönetimin önemi giderek artıyor. Bunun nedeni, yönetişimin, tüm hissedarların (büyük veya küçük) çıkarlarının korunmasını sağlayan şeffaflığı sağlamanın önemli bir yolu olmasıdır.

Kurumsal Yönetimin Amacı Nedir? Faydaları Nelerdir?

Şirketlerde Kurumsal Yönetimin 9 Olumlu Etkisi

İyi bir kurumsal yönetim sistemi:

 • Bir şirket yönetiminin herkesin çıkarlarını en iyi şekilde düşünmesini sağlar;
 • Şirketlerin uzun vadeli kurumsal başarı ve ekonomik büyüme sağlamasına yardımcı olur;
 • Yatırımcıların güvenini korur ve bunun sonucunda şirketler sermayeyi verimli ve etkili bir şekilde artırır;
 • Piyasadaki güveni arttırdığı için hisse fiyatlarına olumlu etki yapar;
 • Yönetim ve bilgi sistemleri (güvenlik veya risk yönetimi gibi) üzerindeki kontrolü geliştirir
 • Sahiplere ve yöneticilere şirketin hedef stratejisinin ne olduğu konusunda rehberlik eder;
 • İsrafları, yolsuzluğu, riskleri ve kötü yönetimi en aza indirir;
 • Güçlü bir marka itibarı yaratmaya yardımcı olur;
 • En önemlisi şirketleri daha dayanıklı hale getirir.

Kurumsal Yönetim Modelleri

Dünyada pek çok kurumsal yönetim modeli vardır ve evrensel olarak en iyi seçenek yoktur. Bir şirket için en iyi modelin seçimi yalnızca hedeflerine, motivasyonlarına, misyonuna ve iş bağlamına değil aynı zamanda ekonomik, hukuki, politik ve sosyal çerçevelerine de bağlıdır. Bununla birlikte, 2 baskın yönetim modeli vardır. Bunları aşağıda bulun.

Anglo-Amerikan Kurumsal Yönetim Modeli

Ooghe ve De Langhe’ye göre Anglo-Amerikan ülkelerinde hissedarlar halka açık hisselerin toplam sayısının çok az bir yüzdesini elinde tutuyor ve hisselerin çoğu finansal kuruluşların temsilcilerinin elinde. Üstelik ABD ve İngiltere’de pek çok şirket borsada işlem görüyor ve hisseleri halka açık, bu da hissedarlarla kişisel temasın çok az olduğu anlamına geliyor. Ayrıca ABD’de blok hissedarları (büyük şirket hissesi bloklarının sahipleri) Avrupa’ya göre daha az yaygındır, bu da hissedarların oy gücünün daha küçük olduğu anlamına gelir ve bu nedenle şirketlerin bunları dikkate alması o kadar da anlamlı değildir.

Bağımsız kişilerin ve bireysel hissedarların çıkarlarına daha fazla odaklanılması nedeniyle bu modele genel olarak hissedarlar modeli adı verilmektedir. Dolayısıyla çoğu şirketin bu yönetim modelini izlediği ülkelerde, sermaye piyasalarında hisse senedi sahibi olma ve yatırım yapma konusunda bireysel güç daha yüksektir. Sonuç olarak, sermaye dağılımı daha yüksek oluyor ve yapılandırılmış bir hissedar haritası yok.

Çok sayıda hissedarın bulunabildiği bu tür yönetim yapısına sahip şirketlerde, vekalet veya yönetim teorisini duymak yaygındır. Peki bu teori neyi ifade ediyor?

Vekalet veya Yönetim Teorisi: Ne Anlama Geliyor?

kurumsal-yönetişim-tanım-model-ajans

“Genel olarak, vekalet teorisi iki taraf, asil (sahip) ve vekil (yönetici) arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Daha spesifik olarak bu ilişkiyi davranışsal ve yapısal açıdan inceler. Teori, şans verildiğinde vekillerin kendi çıkarlarını gözetecek şekilde davranacağını ve bu davranışın asilin çıkarlarıyla çatışabileceğini ileri sürmektedir. Böylelikle müdürler, fırsatçı davranışları engellemek ve tarafların çıkarlarını daha iyi hizalamak için temsilciyi izleyen yapısal mekanizmaları yürürlüğe koyacaktır.”

Lex Donaldson ve James H. Davis tarafından 1991’de yazılan bir makaleden alınan bu eski ama yeni alıntı, bu teoriye bütünsel bir bakış açısı sağlıyor. İş terminolojisini kullanan bu teori, hissedarların (bir şirketin sahibi olan) çıkarlarını gözetmenin, onu yöneten yönetim kurulunun çıkarına olmayabileceği anlamına gelir.

Bunun nedeni, yöneticilerin başarısının genellikle kısa vadeli hedeflere göre ölçülmesi, hissedarların ise şirketin uzun vadeli performansıyla ilgilenmesidir. Yöneticilerin kendi çıkarlarına göre hareket etme kapasitesi, daha fazla bilgiye sahip oldukları ve şirketin bağlamını daha iyi bildikleri için stratejik ve yatırım kararlarını etkileyebilmelerinden kaynaklanmaktadır.

Öte yandan, hissedarlar çok sayıda olabilir ve dağınık olabilir ve bazen şirketleri birçok yatırımdan biri olarak görebilir, durum veya iş bağlamı hakkında bilgi sahibi olmayabilir, savunmasız bırakılabilir. Bu nedenle şirketlerin uzun vadeli karlılığını ve başarısını garanti altına alacak kontrol mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Vekalet veya Yönetim Teorisi: Hangi Kontrol Mekanizmaları Mevcuttur?

Becht ve ark. Hissedarların toplu eylem sorunlarını hafifletmenin beş ana yolunu ayırt edin:

 • CEO’nun sorumlu olduğu, hissedarların çıkarlarını temsil eden bir yönetim kurulunun seçilmesi;
 • İhtiyaç duyulduğunda, bir krizi çözmek, önemli bir karara varmak veya verimsiz bir yöneticiyi görevden almak için oy verme yetkisini (ve/veya mülkiyeti) geçici olarak elinde toplayan bir kurumsal akıncı tarafından başlatılan bir devralma veya vekalet mücadelesi;
 • Varlıklı bir yatırımcı veya finansal aracı olabilecek büyük bir blok sahibi (banka, holding şirketi veya emeklilik fonu gibi) tarafından aktif ve sürekli izleme;
 • Yönetici tazminat sözleşmeleri yoluyla yönetimsel çıkarların yatırımcılarla uyumlu hale getirilmesi;
 • CEO’lar için açıkça tanımlanmış emanet görevleri ve ya yatırımcıların çıkarlarına aykırı olan kurumsal kararları engelleyen ya da çıkarlarına zarar veren geçmiş eylemler için tazminat isteyen toplu dava tehdidi.

Kıta Avrupası Kurumsal Yönetim Modeli

Öte yandan İtalya, Fransa veya Almanya gibi Kıta Avrupası ülkelerindeHissedar grupları, halka açık toplam hisse sayısının büyük bir yüzdesini elinde tutuyor ve hisselerin çoğu özel şirketlere ait, bunu finansal kuruluşlar izliyor ve son sırada özel kişiler bulunuyor.

Bu ülkelerde daha az sayıda şirket halka açık olarak işlem görüyor ve insanlar sermaye piyasasında bahis oynamak yerine tasarruflarını bireysel bazda yatırma eğiliminde oluyor. Bu, bu modelde, büyük yatırımlar yapan ve aynı zamanda büyük riskler alan az sayıda hissedarda yüksek bir sermaye yoğunlaşması olduğu anlamına gelir.

Bu model, aynı zamanda şirketlerin faaliyet gösterme meşruiyetini güçlendirmek için paydaş katılım süreçlerine sahip olmasının önemini de varsaydığı için sıklıkla paydaş teorisiyle ilişkilendirilir.

Kurumsal Yönetim Yapıları:

kurumsal-yönetim-yönetim-yapısı
Şirketler birçok farklı yapıya sahip olabilir ancak en tipik yapıyı hissedarlar, yönetim kurulu, memurlar ve çalışanlardan oluşur. Kurumsal yönetimin yapısı, kuruluştaki farklı taraflar arasındaki hak ve sorumlulukların dağılımını belirler ve karar alma kural ve prosedürlerini belirler. Şirketin nasıl gelişeceğine karar vermek genellikle yönetim kuruluna kalmıştır. Peki bir yönetim kurulunun yapısını gerçekten etkileyen şey nedir?

Yönetim Kurulunun yapısını neler oluşturuyor?

Kurullar ve direktörlerin hepsi aynı değildir. Aslında farklı zorluklarla karşı karşıyalar ve yapıları farklı faktörler tarafından şekilleniyor. KMPG raporu, bir yönetim kurulunun temellerini etkileyebilecek değişkenlerden bazılarını sentezledi:

 • İlgili coğrafyanın yasal ve düzenleyici yükümlülükleri; bunlar, işletmenin bulunduğu ülkeye bağlı olarak, yönetim kurulunun bileşimini ve sorumluluklarını belirleyen yüksek derecede düzenlenmiş bir ortamdan, hiçbir geçerli yasanın bulunmamasına kadar değişebilir.
 • Şirketin sahiplik yapısı – birbirlerini günlük olarak gören birkaç aile üyesinin yakından sahip olduğu bir işletmeden, coğrafi olarak dağınık çok sayıda uzak aile üyesinin bulunduğu bir işletmeye ve özel sermaye yatırımı yoluyla diğer yatırımcıların dahil edilmesine kadar değişebilir. veya halka açık hisse senetleri.
 • Sahipler, diğer ilgili aile üyeleri (sahiplerin olası mirasçıları gibi), müşteriler ve sigortacılar dahil olmak üzere kilit paydaşların beklentileri ve çıkarları.
 • Şirketin özellikleri – büyüklük, kaynaklar, olgunluk, kültür ve karmaşıklık düzeyi.

Sonuçta, iyi bir kurumsal yönetim sistemine sahip şirketler, büyüme zihniyetine ve sürdürülebilirlik kaygılarına sahip deneyimli bir yönetim kuruluyla birlikte hem kısa vadede hem de uzun vadede başarılı olmak için daha iyi bir konuma sahip olacak.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilir Kalkınma

Öncelikle sürdürülebilir kalkınmanın ne olduğunu açıklamak önemlidir. Brundtland Komisyonu raporuna göre sürdürülebilir kalkınma, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmadan karşılayan kalkınma”dır. Bu uzun vadeli kurumsal sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak için sürdürülebilir kalkınma kavramı, şirketlerin yerine getirmesi gereken üç önemli “sütunun” üzerine inşa edilmiştir: ekonomik kalkınma, sosyal eşitlik ve çevrenin korunması (sürdürülebilir kalkınma tanımımızın tamamını kontrol edin). daha fazla bilgi).

Şirketler her ne kadar üretim, satış ve kârla ilgili ekonomik “direği” geliştirmek için çalışıyor olsa da, günümüzde şirketlerin gündemine giren çevre koruma ve sosyal sorumluluk sütunlarında durum her zaman böyle olmuyor.

Çevresel sütun, kirliliğin, atıkların veya enerji tüketimi konularının yönetilmesi ve dolayısıyla değer zincirlerinin yeniden optimize edilmesiyle ilgilidir. Sosyal ayağın dış bir boyutu vardır; bu, şirketlerin faaliyetlerinin bir tür hasara veya rahatsızlığa neden olduğu toplulukları telafi etmesi anlamına gelir. Şirketin işyerinde bu aynı zamanda çalışanlara adil ücret ve sosyal haklarla iyi bakmak, çeşitlilik ve katılımı sağlamak ve temel insani ihtiyaçlara ve etik değerlere saygı göstermek anlamına da gelir.

Sürdürülebilir kalkınmanın iş bağlamında anlamı ve uygulamasına ilişkin süregelen tartışmalara rağmen, bir şirketin bu 3 sütunu yerine getirebilmesi durumunda sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olduğunu varsaymak yaygındır.

Bu tür kuruluşların, sadece konuşmayı yaptıklarını kanıtlamak için değil, aynı zamanda rekabet avantajı elde etmek için de üçlü kârlılıklarına (yukarıda bahsedilen 3 sütunun başka bir ifadesi) ilişkin gönüllü olarak bilgi vermesi olağandır. Sırasıyla, sağlanan bu bilgilere sıklıkla denir. sürdürülebilirlik raporlaması ve aşağıdaki gibi standart çerçeveler kullanılarak yapılabilir Küresel Raporlama Girişimi (GRI) veya ™ veya yalnızca bir kuruluş tarafından seçilen yöntemleri ve etki göstergelerini takip ederek.

Kurumsal Yönetim ile Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki

kurumsal-yönetim-sürdürülebilirlik-tanım
Sürdürülebilir kalkınmanın hayatımıza ve iş yapış şeklimize girdiğine şüphe yok. Gerçekten de, bu nedenle, yönetim kurulları düşünme ve çalışma şekillerini yeniden düşünüyor; yalnızca şirketlerin hisselerinin ve temettülerinin getiri oranlarına veya kurumsal yönetim tarafından yaygın olarak ele alınan diğer konulara değil, aynı zamanda toplumu ve gezegeni de dikkate alıyorlar. . Farklı nedenlerden dolayı sürdürülebilir kalkınmanın 3 boyutunu politikalarına entegre ediyorlar ve artık çoğu şirket, hedeflerini çalışanları ve dış dünyadaki diğer paydaşlarıyla paylaşmak için kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerine ve iletişim planlarına sahip.

Özellikle iklim değişikliği nedeniyle, bazı şirketler çevre sütunu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor ve tüketicilere, itibarlarının korunması ve bunun getirdiği her şeyden yararlanabilmeleri için çevreye karşı sorumlu olduklarını kanıtlamaya çalışıyor. Yönetim kurullarının yönettikleri şirketlerin çevresel performansına ilgi duymalarının ve bu konularda bilgi açıklamalarının ana nedenlerinden biri de budur. Bu bilgiler, bu şirketlerin davranışlarını yakından takip eden “sosyal sorumluluk sahibi yatırımcıların” ilgisini çekmek açısından oldukça faydalıdır.

Uzun ömürlü bir dünya için kurumsal yönetim dünyasında ihtiyaç duyulan bu değişimler, sürdürülebilirliğin gerçekten de liderlerin zihniyeti üzerinden şirketlerin gündemlerinde yer aldığını gösteriyor. Sonuçta ekonomik piyasada ve dünyada kalıcı olmayı ve gelişmeyi hedefleyen şirketlerin sürdürülebilirliği dikkate alması gerekiyor. Sürdürülebilirlik uygulamalarını raporlamaları ve şirketlerin gelişip başarılı olması için uzun vadeli kârların KSS politikalarına ihtiyaç duyduğunun bilincinde olan sürdürülebilir bir kültürle yaşamaları gerekiyor. Bu şekilde sürdürülebilir kalkınma, kuruluşların kurumsal yönetiminin bir parçası olmalıdır.

Görseller, iş adamları, kurumsal yönetim paydaşları, sürdürülebilir yönetişim ve yönetişim işleriyle ilgili olarak Shutterstock’a teşekkür eder.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button