Genel Bilgi

Döngüsel Ekonomi – Tanımı, İlkeleri, Faydaları ve Engelleri

Sürdürülebilir kalkınma, toplumlarımızın ve işletmelerimizin örgütlenme biçiminde yıkıcı değişiklikler gerektirir. Döngüsel ekonomi (CE) modeli, doğal ekosistemler, işletmeler, günlük yaşamlarımız ve atık yönetimi arasında yeni bir yenilik ve entegrasyon şansı sunuyor. Döngüsel ekonomi modelinin tanımını, anlamını, ilkelerini, avantajlarını ve engellerini aşağıda bulabilirsiniz.

Döngüsel Ekonominin Tanımları

Döngüsel Ekonominin Basit Tanımı

Doğrusal ekonomide ham doğal kaynaklar alınır, ürüne dönüştürülür ve bertaraf edilir. Tam tersine döngüsel ekonomi modeli, üretim ile insanların nihai olarak bağımlı olduğu doğal ekosistem döngüleri arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyor.

Bu, bir yandan atıkların ortadan kaldırılması, biyolojik olarak parçalanabilen atıkların kompost haline getirilmesi veya dönüştürülmüş ve biyolojik olarak parçalanamayan bir atık olması durumunda yeniden kullanılması, yeniden üretilmesi ve son olarak geri dönüştürülmesi anlamına gelir. Öte yandan bu aynı zamanda kimyasal madde kullanımının kesilmesi (doğal sistemlerin yenilenmesine yardımcı olmanın bir yolu) ve yenilenebilir enerjiye yönelmek anlamına da geliyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Döngüsel Ekonomi Tanımı

“Döngüsel ekonomi, amacı ve tasarımı itibarıyla onarıcı veya yenileyici olan endüstriyel bir sistemdir. Yaşam sonu konseptinin yerine restorasyonu getirerek yenilenebilir enerji kullanımına yönelmeyi, yeniden kullanıma ve biyosfere geri dönüşe zarar veren toksik kimyasalların kullanımını ortadan kaldırmayı, üstün malzeme tasarımıyla atıkların ortadan kaldırılmasını hedeflemeyi, ürünler, sistemler ve iş modelleri. ”

Ellen McArthur Vakfı’nın Döngüsel Ekonomi Tanımı

“Mevcut al-yap-at çıkarıcı sanayi modelinin ötesine bakıldığında, döngüsel bir ekonomi, toplum çapında olumlu faydalara odaklanarak büyümeyi yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Bu, ekonomik aktiviteyi sınırlı kaynakların tüketiminden kademeli olarak ayırmayı ve atıkların sistemden çıkarılmasını gerektirir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişle desteklenen döngüsel model, ekonomik, doğal ve sosyal sermayeyi inşa ediyor. Üç prensibe dayanmaktadır: atık ve kirliliğin tasarlanması; ürünleri ve malzemeleri kullanımda tutmak; doğal sistemleri yeniden canlandırın.”

Döngüsel Ekonominin İlkeleri

Döngüsel Ekonominin İlkeleri: Enerji ve Kaynaklar Altındır

Döngüsel ekonomi modelinin özünde israfı ortadan kaldırma amacı vardır. Aslında döngüsel ekonomi, atık diye bir şeyin olmadığı fikrine dayanıyor. Bunu başarmak için ürünler uzun süre dayanacak şekilde tasarlanıyor (kaliteli malzemeler kullanılıyor) ve bunların işlenmesini, dönüştürülmesini veya yenilenmesini kolaylaştıracak bir sökme ve yeniden kullanma döngüsü için optimize ediliyor.

Sonuçta bu sıkı ürün döngüleri, döngüsel ekonomi modelini, büyük miktarlarda gömülü enerji ve emeğin kaybedildiği imha ve geri dönüşüm dışında farklılaştırıyor. Nihai amaç, sınırlı stokları kontrol ederek ve yenilenebilir kaynak akışlarını dengeleyerek doğal sermayeyi korumak ve geliştirmektir.

Döngüsel Ekonominin İlkeleri: Doğanın Döngülerini ve Tasarımlarını Takip Etmek

Döngüsel ekonomi modeli teknik ve biyolojik döngüler arasında bir ayrım yapar. Tüketim yalnızca biyolojik bazlı malzemelerin (gıda, keten veya mantar gibi) anaerobik sindirim ve kompostlama gibi işlemler yoluyla sisteme geri beslenmek üzere tasarlandığı biyolojik döngülerde gerçekleşir.

Bu döngüler, ekonomiye yenilenebilir kaynaklar sağlayan toprak veya okyanuslar gibi canlı sistemleri yeniden üretir. Teknik döngüler de ürünleri (örneğin çamaşır makineleri), bileşenleri (örneğin anakartlar) ve malzemeleri (örneğin kireçtaşı) yeniden kullanma, onarma, yeniden üretme veya geri dönüştürme gibi stratejiler yoluyla kurtarır ve onarır.

Sonuçta döngüsel ekonominin amaçlarından biri, ürünleri, bileşenleri ve kullanılan malzemeleri hem teknik hem de biyolojik döngülerde her zaman en yüksek faydayla dolaşarak kaynak verimlerini optimize etmektir.

Döngüsel Ekonominin İlkeleri: Yenilenebilir Enerjilerle Her Şey Dahil

Döngüsel ekonominin son ilkesi, kaynak bağımlılığını azaltmak ve sistemlerin dayanıklılığını artırmak amacıyla bu döngüyü beslemek için gereken enerjinin doğası gereği yenilenebilir olması gerektiği gerçeğiyle ilgilidir. Bu anlamda bu prensip, olumsuz dışsallıkları ortaya çıkarıp tasarlayarak sistemlerin etkinliğini geliştirmekle ilgilidir.

Döngüsel Ekonomi Modelinin Faydaları

Döngüsel Ekonomi Modeli
İnsanoğlu sanayi devriminden bu yana doğrusal bir üretim ve tüketim modeli izliyor. Hammaddeler daha sonra satılan, kullanılan mallara dönüştürülmekte ve birçok kez bilinçsizce atılan ve yönetilen atıklara dönüştürülmektedir.

Tam tersine döngüsel ekonomi, niyet ve tasarım itibarıyla yenileyici olan, kaynakların performansını iyileştirmeyi ve iklim değişikliğinin işletmelere getirebileceği dalgalanmalarla mücadele etmeyi amaçlayan endüstriyel bir modeldir. Stratejik olduğu kadar operasyonel faydaları da vardır ve ekonomik, ticari, çevresel ve toplumsal alanlarda büyük bir değer yaratma potansiyelini bir araya getirir.

Daha Az Sera Gazı Emisyonu – Döngüsel Ekonominin Çevresel Faydaları

Döngüsel ekonominin hedeflerinden biri, gezegenin ekosistemleri üzerinde olumlu bir etki yaratmak ve doğal kaynakların aşırı sömürüsüyle mücadele etmektir. Döngüsel ekonomi, sera gazı emisyonlarını ve hammadde kullanımını azaltma, tarımsal verimliliği optimize etme ve doğrusal modelin getirdiği olumsuz dışsallıkları azaltma potansiyeline sahiptir. Sera gazlarının azaltılması söz konusu olduğunda döngüsel ekonomi faydalı olabilir:

 • Çünkü uzun vadede fosil yakıtlara göre daha az kirletici olan yenilenebilir enerji kullanıyor.
 • Yeniden kullanma ve kaydileştirme sayesinde, iyi ve işlevsel ürünler sağlamak için daha az malzemeye ve üretim sürecine ihtiyaç duyulur.
 • Çünkü kalıntılar değerli görülmekte ve proseste tekrar kullanılmak üzere mümkün olduğu kadar emilmektedir.
 • Tercih edilen seçenekler enerji tasarruflu ve toksik olmayan malzemeler olacağından, üretim ve geri dönüşüm süreçleri seçilecektir.

Aslına bakılırsa Ellen MacArthur Vakfı’nın yaptığı bir araştırma, döngüsel ekonomi geliştirme yolunun 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını 2018 seviyelerine göre yarı yarıya azaltabileceğini ortaya çıkardı.

Sağlıklı ve Dayanıklı Topraklar – Döngüsel Ekonominin Çevresel Faydaları

Tarım sistemindeki döngüsel ekonominin ilkeleri, önemli besin maddelerinin anaerobik süreçler veya kompostlama yoluyla toprağa geri dönmesini sağlar, bu da toprağın ve doğal ekosistemlerin sömürülmesini yumuşatır. Bu şekilde, “atık” toprağa geri döndükçe, daha az kalıntı kalmasının yanı sıra, toprak daha sağlıklı ve daha dayanıklı hale gelir ve onu çevreleyen ekosistemlerde daha büyük bir denge sağlanır.

Ayrıca, toprak bozulmasının dünya çapında tahmini olarak yıllık 40 milyar ABD dolarına mal olduğu ve gübre kullanımının artması, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve benzersiz manzaraların kaybı gibi gizli maliyetlere sahip olması nedeniyle döngüsel bir ekonominin hem topraklar hem de topraklar için gerçekten yararlı olduğu kanıtlanabilir. Ekonomi.

Ellen MacArthur Vakfı’nın yaptığı bir araştırmaya göre, gerçekte, Avrupa’nın gıda sistemlerinde çalışan döngüsel ekonomi modeli, yapay gübre kullanımını %80 oranında azaltma ve dolayısıyla toprağın doğal dengesine katkıda bulunma potansiyeline sahip.

Daha Az Olumsuz Dışsallık – Döngüsel Ekonominin Çevresel Faydaları

Döngüsel ekonomi ilkeleri izlenerek arazi kullanımı, toprak, su ve hava kirliliği gibi olumsuz dışsallıkların yanı sıra zehirli maddelerin emisyonu ve iklim değişikliği daha iyi yönetiliyor.

İklim Değişikliği: Anlamı, Tanımı, Sebepleri, Örnekleri ve Sonuçları

Artan Ekonomik Büyüme Potansiyeli – Döngüsel Ekonominin Ekonomik Faydaları

Ekonomik büyümeyi kaynak tüketiminden ayırmak önemlidir. McKinsey raporuna göre, yeni döngüsel faaliyetlerden elde edilen gelirlerdeki artış, ürün ve malzemelerin daha işlevsel ve kolayca sökülüp yeniden kullanılması yoluyla daha ucuz bir üretimle birlikte, GSYİH’yı ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi artırma gücüne sahip.

Daha Fazla Kaynak Tasarrufu – Döngüsel Ekonominin Ekonomik Faydaları

Doğrusal yaklaşımda yaygın olan hammadde çıkarmayla karşılaştırıldığında döngüsel ekonomi modeli, daha büyük (%70’e kadar) miktarda malzeme tasarrufu sağlama potansiyeline sahiptir. Dünya nüfusunun ve orta sınıfın büyümesi nedeniyle toplam malzeme talebinin artacağı göz önüne alındığında, döngüsel ekonomi, atık depolama sahalarını atlayıp geri dönüşümü önlediği ve malzeme döngülerini daha uzun süre dayandırmaya odaklandığı için malzeme ihtiyaçlarının azalmasına yol açıyor. Çevre açısından bakıldığında, yeni malzemelerin çıkarılmasının neden olacağı daha büyük kirliliğin de önüne geçiliyor.

İstihdam Artışı – Döngüsel Ekonominin Ekonomik Faydaları

‘Dünya Ekonomik Forumu’na göre, yeni bir düzenleme (vergilendirme dahil) ve işgücü piyasalarının düzenlenmesiyle birlikte döngüsel bir ekonomi modelinin geliştirilmesi, giriş seviyesi ve yarı vasıflı işlerde daha fazla yerel istihdam getirebilir.

Ayrıca, önde gelen birçok danışmanlık firmasından uzmanların hazırladığı ExTax vergi raporu da döngüsel ekonominin yeni iş yaratma potansiyeli hakkında sonuca vardı. Aynı sonuca, döngüsel ekonomiyi uygulamaya yönelik uygulamaların geliştirilmesine ilişkin Ağustos 2018’de yapılan bir çalışmada da ulaşıldı; Birleşik Krallık’ta 50.000, Hollanda’da ise 54.000 yeni iş yaratılabileceği belirtiliyor.

Ellen MacArthur Vakfı ve McKinsey tarafından yürütülen bir başka araştırma da döngüsel ekonomi modeline geçiş durumunda istihdam artışında meydana gelecek değişikliklere ilişkin sonuca vardı. Çalışma, bu yeni işlerin aşağıdaki alanlardaki artışlarla yaratılacağını söylüyor:

 • Dönüşüm/üretim aşamalarında kalıcı ve kolay sökülebilen ürün ve malzemeler oluşturmak için yeni tasarımcıların ve makine mühendislerinin eklenebileceği geri dönüşüm ve onarım uygulamaları;
 • İnovasyon süreçleri ve yeni iş modelleri nedeniyle yeni işlerde (ve nişlerde) artış;
 • Düşük fiyatlar nedeniyle tüketim ve harcamalarda artış.

Yeni Kâr Fırsatları – Döngüsel Ekonominin İşletmelere Faydaları

Girdi maliyetlerini düşürün ve bazı durumlarda döngüsel ekonomi modeline geçen işletmelerin elde edebileceği tamamen yeni kar akışları yaratın. Bu döngüsel alanda, yeni pazarlarda oynamak, atık ve enerji azaltımları ile maliyetlerin kısılması ve arzın sürekliliğinin güvence altına alınmasıyla kar fırsatları ortaya çıkabilir.

Çin’in Plastik Atığı Yasaklayacak Yeni Bir Politikası Var: İyi Bir Şey Olabilir mi?

Volatilitenin Azaltılması ve Korunan Tedarikler – Döngüsel Ekonominin İşletmelere Faydaları:

Döngüsel ekonomi modeline doğru ilerlemek, kullanılan hammadde miktarının azaltılması anlamına geliyor. Bunun yerine, işgücü maliyetlerinde daha yüksek paya sahip olan daha fazla geri dönüştürülmüş (veya hatta yeniden kullanılabilir veya kolayca dönüştürülebilir) girdiler kullanılacak ve böylece şirketler ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalara daha az bağımlı hale gelecektir. Bu aynı zamanda şirketleri jeopolitik krizlerden koruyacak ve iklim değişikliği olayları nedeniyle tahrip olması veya zarar görmesi ihtimali her geçen gün artan tedarik zincirleri konusunda da güvence altına alacaktır. Sonuçta döngüsel ekonomi modeli işletmeleri daha dirençli hale getirecek, başka bir deyişle onları daha dirençli ve beklenmedik değişikliklerle başa çıkmaya hazır hale getirecek.

Yeni Hizmetlere Olan Talep – Döngüsel Ekonominin İşletmelere Faydaları

Ellen McArthur’un Vakfı raporuna göre döngüsel ekonomi modeli, aşağıdaki gibi yeni hizmetlere ve yeni iş fırsatlarına talep yaratma potansiyeline sahip:

 • “Ömrünü tamamlamış ürünlerin sisteme yeniden dahil edilmesini destekleyen toplama ve tersine lojistik şirketleri
 • Ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını veya daha fazla kullanılmasını kolaylaştıran ürün pazarlamacıları ve satış platformları
 • Uzmanlaşmış bilgi sunan parça ve bileşen yeniden üretimi ve ürün yenileme “

Bu yeni hizmetler hem üst düzey yönetim karar vericileri tarafından hem de iyi geliştirilmiş bir çevrede her seviyeden ve departmandan çalışanlar tarafından belirlenebilir. Daha fazlasını öğrenmek için > Yeşil insan kaynakları yönetimi sayfamızı takip edin.

Müşterileri Daha İyi Tanıma – Döngüsel Ekonominin İşletmelere Faydaları

Döngüsel ekonomi modeli, ürün türüne bağlı olarak, ürünlerin farklı zaman dilimlerinde müşteriler tarafından kiralandığı veya kiralandığı iş modellerini teşvik ediyor gibi görünüyor. Bu, işletmelere müşterilerinin kullanım kalıpları ve davranışları hakkında bilgi edinme ve onlarla daha sık etkileşim kurma şansı verir.

Sonuçta bu yeni ilişki, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırabilir ve aynı zamanda müşterilere daha uygun ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine de katkıda bulunabilir. Tedarikçilerin tedarik edilen üründen daha uzun süre sorumlu kaldığı bir pazarda, iyi iletişim kurmak ve müşterilerin tercihlerini ve ihtiyaçlarını anlamak her zamankinden daha önemli.

Döngüsel Ekonomi Modelinin Uygulanmasının Önündeki Engeller

Döngüsel bir ekonomik modelin uygulanmasının yukarıda tartıştığımız gibi çevreye, ekonomiye ve işletmelere birçok faydası olacaktır. Yine de bu modelin neden yavaş büyüdüğünü açıklayan bazı nedenler var.

Döngüsel Ekonomi Modelinin Önündeki Ekonomik Engeller

Mevcut ekonomik sistemimizde döngüsel ekonomi modelinin uygulanmasının önünde bazı engeller bulunmaktadır:

 • Fiyatlarda sosyal ve çevresel dışsallıklar dikkate alınmıyor, ekonomik kararlar alınırken insanlar ve doğa yerine finansal piyasa sinyallerine öncelik veriliyor;
 • Hammadde fiyatları değişkendir ve düşük fiyatlara alternatif, kaliteli ikincil kaynaklar rekabetçi değildir;
 • Çoğu yatırımcı hala doğrusal ekonomi mantığı altında çalıştığından ve bazen ön yatırımlar gerekli olduğundan döngüsel ekonomi iş modellerinin geliştirilmesi daha zordur;
 • Döngüsel ürünlere ve alternatiflere olan talep hâlâ düşük.
 • Halen teknik veya ‘bilgi ve iletişim teknolojisi’ (BİT) bilgisine sahip çok sayıda nitelikli profesyonel bulunmamaktadır.

Döngüsel Ekonomi Modelinin Önündeki Kurumsal Engeller

Döngüsel ekonominin uygulanması ve geliştirilmesi söz konusu olduğunda aşağıdakiler gibi birçok farklı engelin aşılması gerekebilir:

 • Mevcut ekonomik sistemimizin doğrusal ekonominin talebine yönelik olması ve henüz döngüsel ekonomi girişimcileriyle baş etmeye hazır olmaması;
 • Yeni iş modellerinin uygulanması ve geliştirilmesi, yasa ve yönetmeliklerin bu tür yeniliklere hazırlıklı olmaması nedeniyle zorlayıcı olabiliyor;
 • Pek çok işletme eski ve/veya güçlü ittifaklara güveniyor, bu da yeni ittifaklar kurmayı ve dolayısıyla döngüleri kapatmayı zorlaştırıyor;
 • Pek çok şirket hâlâ kısa vadeli değer yaratmaya odaklanan hedeflere ve değerlendirme sistemlerine sahipken, döngüsel ekonomi modeli uzun vadeli bir değer yaratma modelidir;
 • GSYİH endeksi sosyal ve çevresel dışsallıkları dikkate almamakta, bu da her iki alanda da değer yaratılmasını caydırmaktadır;

Döngüsel Ekonomi Modelinin Önündeki Engellere Geniş Bir Bakış Açısı

Bu konuya farklı bakış açılarını entegre etmeyi amaçlayan 2017 yılında İsveç’te yapılan bir araştırma, döngüsel ekonomi modeline geçişin önündeki ana engellerin finansal, yapısal, operasyonel, tutumsal ve teknolojik olarak bölünebileceğini öne sürüyor.

İlk engel, CE’nin mali faydalarını ve karlılığını ölçmenin zorluğuyla ilgilidir. Bunu takip eden ‘yapısal’ engel, şirketler içinde CE’den sorumlu olanların belirsizliğiyle ilgilidir. Sırasıyla ‘operasyonel’ zorluklar, değer zinciri içindeki süreçleri ele almanın ve kontrol altında tutmanın zorluğunu temsil ediyor. Dördüncü engel olan ‘tutumsal’, çoğunlukla sürdürülebilirlik konularıyla ilgili bilgi eksikliğini ve aynı zamanda büyük bir riskten kaçınmayı ortaya koyuyor; yıkıcı değişikliklerin döngüsel stratejiler geliştirmenin en iyi yolu olmadığını gösteriyor.

Genelgenin önündeki son engel teknolojik bir kökene sahiptir ve ürünleri ve üretim/geri alma sistemlerini değiştirme ve yeniden tasarlama ihtiyacıyla ilgilidir. Bu ihtiyaçlar, bunu yapabilme, hâlâ rekabetçi olabilme ve kaliteli ürünlere sahip olma konusunda endişelerin oluşmasına neden oluyor.

Döngüsel ekonomi hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılan kaynaklardan bazıları:

Shutterstock için görsel kredileri: döngüsel ekonomi modeli tanımı, döngüsel ekonomi tanımı ilkeleri, döngüsel ekonomi modeli faydaları, döngüsel ekonomi modeli ekonomik faydaları, döngüsel ekonomi engelleri ve döngüsel ekonomi sürdürülebilir kalkınma

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button